วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555


Character Design สร้าง Mascot มาทำ Animation ในเวลาไม่น้อยกว่า 2 นาที
วิชา Animation Design นาย ภูริทัต มีสมบัติ 5211301329
สาขาวิชา ศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

17 ม.ค. 55

 สอนการใช้ Free Sofware เทคนิคต่างๆ และการใส่เสียง Story Board การดาวโหลด Sound Effect ใน
http://www.freesfx.co.uk/ การใช้งาน Flash  ชมการใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม Pencil Animation
สอนวิธิการใช้งานเทคนิคต่างๆของโปรแกรม  Adobe Flash

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

10 ม.ค. 2555

  เตรียมการทำ Project Character Design โดยการเรียนรู้การวิจัยออกแบบ Mascot  การทำ Character Design  ควรทำแบบไหน มุมมอง ท่าทาง  และต่อด้วยการนำเสนออภิธานศัพท์ Stop Motion /Vocal Track ต่อด้วยการแบ่งกลุ่มทำงานประกวด Adobe award 2555 จัดทำ Story Board 

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

27 ธ.ค. 54

  ขั้นตอนการออกแบบ Animation .gif  สร้างงานในเอกสารโดยใช้ Template /  งานประกวด Adobe
ทำ Story Board  สร้างทีม /งาน Final สร้าง Charactor Design สำหรับจันทรเกษม ศึกษาลงโปรแกรม
CrazyTalk 6 Pro/ Fontlab Studio / High-logic  /novelty /swishmax /xara 3 D maker

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

20 ธ.ค. 54

 สอนวิธีการทำไฟร์ .gif   เรียนรู้วิธีการจัดเรียง Blogspot  การใส่ Branner   ขั้นตอน 3 ส. เตรียม Team ทำงาน Animation   แนะแนวงานสัปดาห์หน้า 

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

13 ธ.ค. 54

   มีการศึกษาเกี่ยวกับ Screencast-o-matic.com เป็นโปรแกรมบันทึกภาพหน้าจอและเสียง วิธีนำภาพและเสียงที่บันทึกอัพโหลดลง http://www.youtube.com/  แล้วทำบททดสอบก่อนเรียน Pre-test